Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Rodo Niezbędnik

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych            m

   Administratorem danych osobowych jest

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  w Chełmży  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 87-140 Chełmża, ul. Hallera 17, e-mailowo  szkolanr2wchelmzy@wp.pl , telefonicznie 56 675 20 40

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych pan Robert Bagiński, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@cuw.chelmza.pl

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu :

- realizacji procesu kształcenia,

- dokumentacji przebiegu nauczania,

- wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo  Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty.

 - przechowywane są przez okres wymagany  przez Prawo  Oświatowe i Ustawę o Systemie Oświaty.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych, lub też wynika z obowiązku ustawowego administratora

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo  Oświatowe i Ustawa o Systemie Oświaty jest obligatoryjne.

 

Co znajdziesz w klauzulach załączonych poniżej?

 

  • Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe
  • Dane  kontaktowe Administratora
  • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

 

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

 

 W tym celu możesz skorzystać ze swoich praw:

 

  • prawa dostępu do danych 
  • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  • prawa do przenoszenia danych
  • prawa do ograniczenia przetwarzania danych 
  • prawo do sprostowania danych
  • prawo sprzeciwu 
  • skarga