Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Projekty unijne

logo

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w województwie kujawsko-pomorskim - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

    W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła brała udział w programie unijnym, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do młodszych klas szkół podstawowych. W ramach realizacji projektu zyskaliśmy możliwość:

 

* poprowadzenia zajęć dodatkowych z uczniami wymagającymi indywidualizacji procesu dydaktycznego:

- szczególnie uzdolnionymi, chcącymi rozwijać swoje pasje i zainteresowania

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

- niepełnosprawnymi

- z przewlekłymi chorobami

- będącymi w sytuacji kryzysowej i traumatycznej

- mającymi trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych

- mającymi trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych

- z innymi potrzebami

 

* doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt

   

 

W ramach projektu przeprowadzono następujące zajęcia:

 

zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  -
mgr Zofia Dembek, mgr Joanna Chmielewska, mgr Małgorzata Jankowska, mgr Elżbieta Kot, mgr Maria Grubecka  

 

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy  -
mgr Katarzyna Sielska  

 

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

mgr Małgorzata Karaszewska, mgr Maria Grubecka, mgr Elżbieta Kot

 

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy -
mgr Izabela Swinarska-Ficerman  

 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
-

mgr Katarzyna Sielska, mgr Małgorzata Jankowska  

 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie - 
mgr Marzanna Matyasik, mgr Joanna Chmielewska 

 

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów językiem angielskim -

mgr Krystyna Jaworska

 

Artykuły