Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Strona główna

 

d 

 

Dzisiaj na tablicy

Chełmża, 23 października 2020 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2020/21

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

 im. Wojska Polskiego w Chełmży

Dotyczy: Zmian w organizacji pracy szkoły

 1. Funkcjonowania nauczania zdalnego w okresie od 24października 2020 do 8 listopada 2020 roku.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Treść:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  zarządza, co następuje:

§ 1.   Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na tryb zdalny w okresie 26.10.20 – 8.11.20 .

§ 2. W tym czasie zawieszam prowadzenie przez nauczycieli dodatkowych zajęć sportowych i artystycznych z puli godzin do dyspozycji dyrektora, za wyjątkiem godzin projektowych.

§ 3. Rewalidacja, zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zdw, zkk prowadzone będą według planu w formie spotkań on-line.

§ 4.  Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas I-III według planu, z możliwością pracy wszystkich na I zmianę.

§ 5.  Wprowadzam następujące ustalenia wewnątrzszkolne

 1. Zajęcia przedmiotowe i zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywać się będą na platformie MS TEAMS, zgodnie z tygodniowym planem lekcji, obowiązkowe dla wszystkich nauczycieli i uczniów. Czas ich trwania: 30 minut + 15 minut max. na konsultacje indywidualne.
 2. Prowadzących, jak i odbiorców obowiązują przepisy RODO, a także zapisy Statutu Szkoły.
 3. Na Kujawsko – Pomorskiej Platformie Edukacyjnej EDUPOLIS znajdują się bezpłatne narzędzia pakietu OFFICE, łącznie z mailową korespondencją służbową, które rekomenduję.
 4. Dokumentację zajęć dydaktycznych nauczyciele prowadzą w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Przy sprawdzaniu obecności należy stosować oznaczenia „oo” – obecność on-line oraz „no” – nieobecność on-line.
 5. Wychowawca klasy monitoruje frekwencję na zajęciach i podejmuje działania interwencyjne w tym zakresie.
 6. Prowadzenie lekcji przez nauczycieli będzie się odbywać zarówno z domu, jak i sal dydaktycznych w szkole, zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
 7. Uczniowie zgłoszeni do kuratoryjnych konkursów przedmiotowych na szczeblu szkolnym będą rozwiązywali test on-line w szkole, pod opieką wyznaczonego nauczyciela. Linki aktywacyjne będą udostępniane tuż przed godziną 10.00 w dniu każdego etapu.
 8. Zobowiązuję wszystkich do systematycznego śledzenia informacji podawanych przez e- Dziennik, z możliwością elektronicznej wymiany informacji.
 9. Nauczyciel przebywający  na zwolnieniu lekarskim nie świadczy pracy, również zdalnej.
 10. W czasie zmienionej organizacji pracy szkoły czynna będzie świetlica dla dzieci młodszych oraz biblioteka, jak dotychczas. Obiady będą wydawane tylko dla uczniów i pracowników pozostających w szkole.
 11.  Pedagog szkolny i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dzieci ze spektrum autyzmu pozostają w pełnym wymiarze godzin na terenie szkoły, do dyspozycji dyrektora, prowadząc dodatkowe zajęcia rewalidacyjne on-line.
 12. W sprawach administracyjnych należy kontaktować się ze szkołą mailowo lub telefonicznie, dane kontaktowe umieszczone na stronie internetowej placówki.
 13.  W sprawach pilnych do dyrekcji należy umówić uprzednio telefonicznie poprzez sekretariat, a konieczność wizyty poprzedzić w dalszym ciągu rejestrowaniem osoby wchodzącej, dezynfekcją rąk i zastosowaniem środków ochrony osobistej.
 14.  W sprawach nieuregulowanych bieżącym dokumentem polecam kontaktowanie się z wychowawcami klas.
 15.  Wypożyczenie laptopa dla uczniów zgłoszonych wcześniej dyrektorowi będzie możliwe w ograniczonym zakresie, bowiem część sprzętu pozostaje w salach dydaktycznych, skąd odbędą się zajęcia zdalne i kształcenie zintegrowane w grupach 0 – III.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie 23 października 2020 roku, z mocą obowiązywania od dnia 26 października 2020 roku.

 

Dyrektor Szkoły

Marzanna Matyasik

 

 

 n

 

                               ZERÓWKA

Aktualności

Informacje od Rady Rodziców

Rada Rodziców ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2020/2021 w wysokości 30 zł.

Wpłaty prosimy robić na podany numer konta : 77 9484 1017 0224 2372 2002 0001 w tytule przelewunależy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Poniżej zamieszczamy instrukcję  zgłaszania on-line wypadków do ubezpieczyciela.

Czytaj Więcej o: Informacje od Rady Rodziców